Publications

2020

Graph-based Regularization on Embedding Layers for Recommendation
Yuan Zhang, Fei Sun, Xiaoyong Yang, Chen Xu, Wenwu Ou and Yan Zhang
TOIS 2020

Privileged Features Distillation at Taobao Recommendations
Chen Xu, Quan Li, Junfeng Ge, Jinyang Gao, Xiaoyong Yang, Changhua Pei, Fei Sun, Jian Wu, Hanxiao Sun and Wenwu Ou
KDD 2020

Semi-supervised Collaborative Filtering by Text-enhanced Domain Adaptation
Wenhui Yu, Xiao Lin, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Zheng Qin
KDD 2020

ATBRG: Adaptive Target-Behavior Relational Graph Network for Effective Recommendation
Yufei Feng, Binbin Hu, Fuyu Lv, Qingwen Liu, Zhiqiang Zhang, Wenwu Ou
SIGIR 2020

Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems
Yingqiang Ge, Shuya Zhao, Honglu Zhou, Changhua Pei, Fei Sun, Wenwu Ou and Yongfeng Zhang
SIGIR 2020

2019

Multi-Interest Network with Dynamic Routing for Recommendation at Tmall
Chao Li, Zhiyuan Liu, Mengmeng Wu, Yuchi Xu, Pipei Huang, Huan Zhao, Guoliang Kang, Qiwei Chen, Wei Li, Dik Lun Lee
CIKM 2019

BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer
Fei Sun, Jun Liu, Jian Wu, Changhua Pei, Xiao Lin, Wenwu Ou, Peng Jiang
CIKM 2019

Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU
Yu Zhu, Yu Gong, Qingwen Liu, Yingcai Ma, Wenwu Ou, Junxiong Zhu, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai
CIKM 2019

Personalized re-ranking for recommendation
Changhua Pei, Yi Zhang, Yongfeng Zhang, Fei Sun, Xiao Lin, Hanxiao Sun, Jian Wu, Peng Jiang, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Dan Pei
RecSys 2019

A pareto-efficient algorithm for multiple objective optimization in e-commerce recommendation
Xiao Lin, Hongjie Chen, Changhua Pei, Fei Sun, Xuanji Xiao, Hanxiao Sun, Yongfeng Zhang, Wenwu Ou, Peng Jiang
RecSys 2019 Best Long Paper Runner-up

Compositional Network Embedding for Link Prediction
Tianshu Lyu, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou and Yan Zhang
RecSys 2019

Exact-K Recommendation via Maximal Clique Optimization
Yu Gong, Yu Zhu, Lu Duan, Qingwen Liu, Ziyu Guan, Fei Sun, Wenwu Ou, Kenny Q Zhu
KDD 2019

POG: Personalized Outfit Generation for Fashion Recommendation at Alibaba iFashion
Wen Chen, Pipei Huang, Jiaming Xu, Xin Guo, Cheng Guo, Fei Sun, Chao Li, Andreas Pfadler, Huan Zhao, Binqiang Zhao
KDD 2019

Value-aware Recommendation based on Reinforcement Profit Maximization
Changhua Pei, Xinru Yang, Qing Cui, Xiao Lin, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang
WWW 2019

Deep Cascade Multi-Task Learning for Slot Filling in Online Shopping Assistant
Yu Gong, Xusheng Luo, Yu Zhu, Wenwu Ou, Zhao Li, Muhua Zhu, Kenny Q. Zhu, Lu Duan, Xi Chen
AAAI 2019

Automatic generation of chinese short product titles for mobile display
Yu Gong, Xusheng Luo, Kenny Q Zhu, Wenwu Ou, Zhao Li, Lu Duan
IAAI 2019

2018

Multi-Source Pointer Network for Product Title Summarization
Fei Sun, Peng Jiang, Hanxiao Sun, Changhua Pei, Wenwu Ou, Xiaobo Wang
CIKM 2018

Modeling Consumer Buying Decision for Recommendation Based on Multi-Task Deep Learning
Qiaolin Xia, Peng Jiang, Fei Sun, Yi Zhang, Xiaobo Wang, Zhifang Sui
CIKM 2018

Query Tracking for E-commerce Conversational Search: A Machine Comprehension Perspective
Yunlun Yang, Yu Gong, Xi Chen
CIKM 2018

A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model
Yu Zhu, Junxiong Zhu, Jie Hou, Yongliang Li, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai
IJCAI 2018